ข้อมูลสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

      สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงใหม่  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง มีการบริหารงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานโดยอธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนได้ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ปรัชญา

     “บริหารทรัพย์สิน เสริมสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์

     “สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  เป็นหน่วยงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยที่มี  ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

    ดำเนินการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้  บริการด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
          1. มุ่งมั่นบริหารทรัพย์สินทั้งระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
          2. ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด
          3. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการติดต่อในเชิงธุรกิจ  ระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กร  ภายนอก
          4. พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถแสวงหารายได้และนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่  มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

         1. เป็นหน่วยงานกลางในการเสริมสร้างกิจกรรม  เพิ่มความหลากหลายในการจัดหารายได้การติดต่อในเชิงธุรกิจ    ระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก
         2. เป็นหน่วยงานให้บริการ  จัดสรรพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Scroll to Top